0%
Zamknij
UWAGA: od 24-01-2022 r. siedziba kancelarii komornika mieści się przy ul. Białowieskiej 113/5 we Wrocławiu.
Numery kontaktowe oraz numer rachunku bankowego pozostają bez zmian.

Kancelaria

Komornik

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, działającym przy sądzie rejonowym.

Komornikom powierza się następujące zadania:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego / Dz. U. Z 2018 r. poz. 155, z późn. zm. 2 /;
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
  • wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

Poza zadaniami wykonuje również następujące czynności:

  • na zlecenie sądu osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  • sporządza protokół stanu faktycznego;
  • na wniosek organizatora licytacji sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Art. 2 ust. 1 i 3 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych / Dz. U. z 2018 r. poz. 771 /