0%
Zamknij
UWAGA: od 24-01-2022 r. siedziba kancelarii komornika mieści się przy ul. Białowieskiej 113/5 we Wrocławiu.
Numery kontaktowe oraz numer rachunku bankowego pozostają bez zmian.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Michał Głowacki, Kancelaria Komornicza Nr VI we Wrocławiu, ul. Białowieska 113/5, jako admimnistrator danych osobowych umieszczonych przez Państwa w formularzu kontaktowym, informuje, że do skorzystania z formularza konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Po wyrażeniu zgody  komornik będzie  miał prawo wykorzystywać Państwa dane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość/zapytanie.

Zawarte w formularzu dane osobowe będą przechowywane do czasu załatwienia Państwa sprawy, chyba że jest ona związana z prowadzonym przez komornika postępowaniem – wówczas dane zostaną włączone do akt sprawy a ich dalsze przetwarzanie będzie odbywało się w celu wykonania obowiązku prawnego ciażącego na administratorze i będą podlegały usunięciu po upływie odpowiedniego okresu wskazanego w przepisach rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych.

Wycofanie zgody na przetwarzanie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość/zapytanie jest możliwe w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownego oświadczenia pod wskazany powyżej adres siedziby komornika lub adres mailowy kancelarii, jak również przy wykorzystaniu formularza kontaktowego. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych w czasie gdy zgoda ta obowiązywała.

Dostęp do Państwa danych posiadać będą podmioty, z którymi komornik zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez niego systemów informatycznych a w przypadku, gdy podlegają one włączeniu do akt postępowania – także strony i uczestnicy postępowań lub organy uprawnione do dostępu do akt komorniczych na mocy przepisów prawa.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani  organizacji międzynarodowych.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, sprostowania ich, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa)  lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do ich przeniesienia. W celu realizacji tych praw konieczna będzie prawidłowa identyfikacja autora żądania, dlatego najlepiej byłoby kontaktować się z komornikiem w tej sprawie z adresu mailowego, którego dotyczy zgoda na przetwarzanie, nie jest to jednak konieczne.

Nie będzie prowadzone w stosunku do Państwa profilowanie.

Wyrażenie zgody na opisane wyżej wykorzystanie Państwa danych jest dobrowolne. Bez Państwa zgody komornik nie będzie mógł zareagować na przesłaną wiadomość/zapytanie.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez komornika możliwy jest pod adresem e-mail : iod.wroclaw.016@komornik.pl